Comann Luchd-Teagaisg Àrd-Sgoiltean (CLAS)

Tha blog aig CLAS a tha feumail dha tidsearan àrd-sgoil a tha a’ teagaisg Gàidhlig no cuspair tro mheadhan na Gàidhlig.  A’ measg na tha air a’ bhlog tha

  • Na naidheachdan as ùire a thaobh Foghlam Gàidhlig
  • Fiosrachadh mu Co-fharpaisean sgrìobhaidh
  • Fiosrachadh mu ChLAS (Mionaidean, foirmichean ballrachd)
  • Stòrasan feumail airson a chleachdadh le clasaichean

Visit www.clas123.wordpress.com, the blog for the Association of Teachers of Gaelic for useful information relating to:

  • Gaelic Education
  • Sharing of learning resources
  • Minutes of CLAS meetings

Comments