Choinneamhan / GaelMeets

Gus comharrachadh gu bheil coimhearsnachd leasachadh leantaineach proifeiseanta, Dachaidh, ga chur air bhog, tha sgioba na Gàidhlig aig Foghlam Alba toilichte innse gu bheil sreath de choinneamhan air-loidhne gu bhith air an cumail.

Bithear a’ beachdachadh air iomadach cuspair a bhiodh inntinneach do luchd-teagaisg anns an fharsaingeachd agus chan ann do luchd-teagaisg na Gàidhlig a-mhàin. Bidh cuid dhe na seiseanan air an lìbhrigeadh tro mheadhan na Beurla, cuid tro mheadan na Gàidhlig agus feadhainn eile le measgachadh dhen dà chànan.

Bidh Coinneamh 1 a’ dèiligeadh le Measadh. Bidh a’ choinneamh seo ann am Beurla agus bidh Maureen Martin bho Foghlam Alba a’ toirt an fhiosrachaidh a th’ aice fhèin air a’ chuspair. Bidh a h-uile gin dhe na coinneamhan ann an Gàidhlig air Dachaigh air an stiùireadh le Gillebrìde Mac ’IlleMhaoil.

Gus a dhol an sàs ann an Dachaigh, theirig gu http://bit.ly/dachaigh . Gus clàrachadh airson Coinneamh 1, theirig gu http://bit.ly/gaelmeet1  agus coimhead airson a’ bhutain airson clàrachadh.

To celebrate the launch of its online CPD community, Dachaigh, the Gaelic team in Education Scotland are pleased to announce the start of a series of online CPD seminars, GaelMeets.

These will tackle a number of topics of interest to many, not just Gaelic, educators. Some of the sessions will be Gaelic, some in English and some a bit of both!

GaelMeet 1 is the first of three on assessment. This GaelMeet will be in English and features Lorraine Facchini of Education Scotland. All of the GaelMeets will be facilitated by Gillebride MacIllemhaoil, the facilitator for the Gaelic Education CPD community  on Glow, Dachaigh

To join Dachaigh, visit this link http://bit.ly/dachaigh.  To sign up for GaelMeet 1, visit this link http://bit.ly/gaelmeet1  and look for the enrol button.


Comments