All posts by Joan Esson

New resources for National Qualifications, GME: Geography, Science and Social Studies

Translations of the following resources are now available:

Geography – Support for Global Issues: National 5

http://www.educationscotland.gov.uk/nqcoursematerials/subjects/g/geographyglobalissuesgaelic/introduction.asp

Science – Sustainable Lifestyles: National 2

http://www.educationscotland.gov.uk/nqcoursematerials/subjects/s/nqresource_tcm4718922.asp

 Social Studies – Making a Contrast: Natural Disasters: National 2

http://www.educationscotland.gov.uk/nqcoursematerials/subjects/s/nqresource_tcm4718932.asp

 Social Studies – Making a Decision: Weather: National 2

http://www.educationscotland.gov.uk/nqcoursematerials/subjects/s/nqresource_tcm4718932.asp

 

 

Celebrating St Andrew’s Day with a focus on Gaelic Language and Culture

As St. Andrew’s Day 2015 approaches, many schools will be thinking about how best to incorporate some studying of Scotland in the curriculum. Why not use St. Andrew’s day as a way of encouraging some deeper learning about Gaelic language and culture? Education Scotland has put together some suggestions which will deepen and enhance learners’ knowledge of Scotland and its languages. For these, visit the St Andrew’s Day site for details.

In addition, our website, Studying Scotland has a wealth of information on Scotland’s history, culture, heritage as well as Scotland’s place in the world. This includes learning and teaching ideas to help children and young people appreciate the meaning of placenames and the role of the Gaelic language in shaping these. These resources have been developed in partnership with the Scottish Toponymy in Transition project, University of Glasgow and support the curriculum from early to fourth level.

Education Scotland’s website Scotland’s Songs has a range of Gaelic songs that are suitable for a range of ages.

Stòrlann’s website Go! Gaelic has resources which may be used to help children and young people to learn some Gaelic. The resources on this website are designed for teachers who may have little previous knowledge of Gaelic. If teachers wish, they may use the information on this website to plan Gaelic (Learners) as the first or second additional language as part of a 1+2 Approach to languages.

For further advice on Gaelic in the curriculum, please visit Education Scotland websites for Gaelic (Learners), Literacy and Gàidhlig, Gaelic Education, The Role of Gaelic in a 1+2 Approach and Gaelic Education: Summary of Key Resources.

1+2 – An Update: Glow TV Event, Wednesday 18 November

The modern languages team at Education Scotland will be delivering another series of Glow TV events to support the 1+2 approach to language learning. In the first session, we will give an overview of all the latest developments in the 1+2 approach across the country, offer further insight into how L3 might be delivered and the support available to local authorities and practitioners from the Education Scotland team.  For more information on the event please read further:

Wednesday 18th November @ 4pm

For information on the role of Gaelic in a 1+2 Approach please visit our website: The Role of Gaelic Education in a 1+2 Approach

 

 

Learning resources on SCILT website for Gaelic at the primary stages

SCILT have updated the primary classroom resources hosted on their website for languages which includes Gaelic. These resources are for primary teachers to use in their classrooms and have been developed by SCILT and their partner organisations. Further updates to Spanish and Chinese are to follow  More information

Deasbad Nàiseanta nan Àrd-sgoiltean

Le Deasbad Nàiseanta nan Àrd-sgoiltean 2015 air fàire, tha sgoilearan bho air feadh na dùthcha trang ag ullachadh mu choinneamh an fharpais chliùiteach seo. Tha fichead sgoil bho ochd sgoiltean deug a’ gabhail pàirt ann am farpais na bliadhna seo.

Bidh cùisean a’ tòiseachadh amàireach (3 Samhain) ann am prìomh oifisean na Comhairle agus Diciadain (4mh) anns An Lanntair ann an Steòrnabhagh. Tha beagan de dh’atharrachadh air cruth na farpais am bliadhna seo agus gach sgioba a’ faighinn dà chothrom deasbad thairis an dà là. Tha fàilte chridheil air daoine a thighinn gu seòmar deasbaid na Comhairle ann an Steòrnabhagh airson an deasbaireachd a’ tòiseachadh aig 1f agus a-rithist aig 6.30f.agus a-rithist air an Diciadain far am bidh an dàrna cuairt a’ tòiseachadh san Lanntair aig 10m. agus a-rithist aig 2f. ’S iad na ceithir sgiobaidhean le na comharran is àirde thairis an dà là a thèid troimhe gu na cuairtean deireannach ann an Dùn Èideann. Bidh a’ chuairt dheireannach a’ tighinn thugaibh beò, bho Phàrlamaid na h-Alba, air BBC Radio nan Gàidheal air Diciadain 25 Samhain.

Thuirt Cathraiche Comataidh Rianachd Deasbad Nàiseanta nan Sgoiltean Ghàidhlig, Calum Iain MacLeòid:

“Mholainn do neach sam bith a dhol a dh’ èisteachd ri Deasbad 2015 agus taic a thoirt dhan òigridh. Gach bliadhna tha sinn a’ faicinn deasbadan a tha air leth tarraingeach – a tha na dheagh thaisbeanadh air na sgilean làidir a tha aig sgoilearan ann an conaltradh agus deasbad. Tha mi airson taing mhòr a thoirt do na luchd maoineachaidh againn As aonais an taice sin cha bhiodh e air a bhith comasach dhuinne an tachartas seo a chumail am bliadhna seo.”

DEASBAD NÀISEANTA NAN ÀRD-SGOILTEAN 2015

The 2015 National Schools Gaelic Debate begins tomorrow, Tuesday (3rd November) .  Twenty teams from eighteen schools will be taking part in this year’s competition.  The four teams with the highest points will progress to the semi-final stages which will take place in Edinburgh at the end of November.  The final will be broadcasted live from the Scottish Parliament on Wednesday the 25th of November.

 Chairperson of the BT Scotland National Gaelic Schools’ Debate Management Committee, Calum Iain MacLeod, commented:

“I would actively encourage members of the public to go along and support the 2015 Debate.  Through the course of the first two rounds in Stornoway we see some excellent debates – a showcase of the strength of the debating and communication skills of our Gaelic speaking youngsters.  I would like to express our gratitude to all the funders of the competition, without that support the competition would simply not have been able to go ahead this year ”.

The 2015 Debate is funded by: Bòrd na Gàidhlig, The Scottish Government, Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig, Skills Development Scotland, Comhairle nan Eilean Siar, The Highland Council,  Argyll and Bute Council, Glasgow City Council, SCILT (Scotland’s National Centre for Languages), Education Scotland and North Lanarkshire Council. Additional support in kind is provided by BBC Alba, MG ALBA, Comunn na Gàidhlig, Pròiseact nan Ealan and Comhairle nan Eilean Siar.

Le Deasbad Nàiseanta nan Àrd-sgoiltean 2015 air fàire, tha sgoilearan bho air feadh na dùthcha trang ag ullachadh mu choinneamh an fharpais chliùiteach seo.  Tha fichead sgoil bho ochd sgoiltean deug a’ gabhail pàirt ann am farpais na bliadhna seo.

Bidh cùisean a’ tòiseachadh amàireach (3 Samhain) ann am prìomh oifisean na Comhairle agus Diciadain (4mh) anns An Lanntair ann an Steòrnabhagh.  Tha beagan de dh’atharrachadh air cruth na farpais am bliadhna seo agus gach sgioba a’ faighinn dà chothrom deasbad thairis an dà là.  Tha fàilte chridheil air daoine a thighinn gu seòmar deasbaid na Comhairle ann an Steòrnabhagh airson an deasbaireachd a’ tòiseachadh aig 1f agus a-rithist aig 6.30f.agus a-rithist air an Diciadain far am bidh an dàrna cuairt a’ tòiseachadh san Lanntair aig 10m. agus a-rithist aig 2f.   ’S iad na ceithir sgiobaidhean le na comharran is àirde thairis an dà là a thèid troimhe gu na cuairtean deireannach ann an Dùn Èideann.  Bidh a’ chuairt dheireannach a’ tighinn thugaibh beò, bho Phàrlamaid na h-Alba, air BBC Radio nan Gàidheal  air Diciadain 25 Samhain.

Thuirt Cathraiche Comataidh Rianachd Deasbad Nàiseanta nan Sgoiltean Ghàidhlig, Calum Iain MacLeòid:

“Mholainn do neach sam bith a dhol a dh’ èisteachd ri Deasbad 2015 agus taic a thoirt dhan òigridh.  Gach bliadhna tha sinn a’ faicinn deasbadan a tha air leth tarraingeach – a tha na dheagh thaisbeanadh air na sgilean làidir a tha aig sgoilearan ann an conaltradh agus deasbad.  Tha mi airson taing mhòr a thoirt do na luchd maoineachaidh againn  As aonais an taice sin cha bhiodh e air a bhith comasach dhuinne an tachartas seo a chumail am bliadhna seo.”

 

 

Newsletter: Gaelic Medium Education

Comann nam Pàrant, the national organisation that advises and supports parents/carers of those in Gaelic Medium Education (GME), has recently published a newsletter

The newsletter includes information on

  • Education (Scotland) Bill
  • Guidance on Gaelic Education
  • National Parent Forum Conference for Parents
  • Supporting the development of literacy and numeracy with Read Write Count
  • useful information to help parents/carers support their child’s learning.

Please continue to read

Leadership Award for Teachers of Gaelic Medium and Learner Education

Social Enterprise Academy and Education Scotland are working in partnership to make available an Institute of Leadership & Management (ILM) award. The programme will be delivered in two sessions, the first of which will take place on 6 and 7 November 2015. The programme will be delivered through the medium of Gaelic and encourages teachers to be leaders of learning. Specific aims are to:
• Understand and reflect on leadership in context of Gaelic Education
• Gain clarity on setting direction for your work and communicating change
• Develop your skills in engaging with partnership working
• Gain insight into the skills required to be a successful leader of learning in Gaelic Education.

For more information, please contact Kate McArdle: 01463 238 088 kate@socialenterprise.academy. To note: The programme fee has been reduced in price.