Deputy First Minister’s Maths Challenge: GME Version

Tha Dùbhlan Matamataig an Leas Phrìomh Mhinisteir ri fhaighinn ann an Gàidhlig an seo:

http://gaelic.readwritecount.scot/wp-content/uploads/2017/12/148167_SCT1117349458-1_DFM_Maths_Challenge_A3_Gaelic-WEB22-1.pdf

Tha sinn an dòchas gun còrd e ruibh.

Deputy First Minister’s Maths Challenge is available through the medium of Gaelic:

http://gaelic.readwritecount.scot/wp-content/uploads/2017/12/148167_SCT1117349458-1_DFM_Maths_Challenge_A3_Gaelic-WEB22-1.pdf

Fun, festive activities to keep your child busy over the holidays!

Leave a Reply