Comhairle nan Leabhraichean Bileag Ùr do Phàrantan

Tha Comhairle nan Leabhraichean air bileag ùr a chruthachadh do phàrantan aig nach eil Gàidhlig, aig a bheil clann ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Tha molaidhean agus fiosrachadh ann mu dheidhinn leabhraichean agus goireasan a tha rim faighinn airson diofar aoisean, bho phàistean gu inbhich òga. Cuiribh fios Shelagh is cuiridh iad pasgan dhan sgoil.

The Gaelic Books Council has produced a new leaflet for non-Gaelic speaking parents of children in Gaelic Medium Education. It contains information and advice about books and resources for all ages. Please contact Shelagh for more information.

Leave a Reply