Slatan-tomhais Slàinte agus sunnd/Health and wellbeing Benchmarks

Tha na Slatan-tomhais airson Slàinte agus sunnd a nis ri fhaighinn ann an Gàidhlig aig:

https://education.gov.scot/improvement/Pages/Curriculum-for-Excellence-Benchmarks-.aspx

 

The Gaelic version of the Benchmarks for Health and wellbeing are now available at: 

https://education.gov.scot/improvement/Pages/Curriculum-for-Excellence-Benchmarks-.aspx

 

Leave a Reply