Co-fharpais Eadar-theangachaidh Ghàidhlig! Gaelic Translation Competition!

Tha an co-fharpais eadar-theangachaidh seo fosgailte do chlann is daoin’ òga a tha ann am Foghlam Luchd-ionnsachaidh agus Meadhan Gàidhlig.

Gheibhear postairean do naoi luchd-saidheans Albannach ann am Beurla agus ochd ann an Gàidhlig air an Ionad Leasachaidh Nàiseanta. Tha aon a dhìth ann an Gàidhlig- Alexander Graham Bell.

Tha cuireadh a’ dol a mach gu clann is daoin’ òga eadar-theangachadh gu Gàidhlig a dhèanamh air an sgeul-goirid aig Alexander Graham Bell. ’S e cothrom air leth a tha seo airson d’ obair a bhith air a cho-roinn aig ìre nàiseanta agus seasaidh am postair agad ri taobh na h-ochd sgeulachdan-goirid luchd-saidheans a tha air an Ionad Leasachaidh Nàiseanta mar tha. Dh’fhaodadh gun toireadh an obair agadsa taic do luchd ionnsachaidh na Gàidhlig air feadh Alba!

Lean an ceangal seo, is gheibhear an teamplaid bàn ri chleachdadh agus am postair Beurla.

Bu chòir innteartan a chuir gu  EDSCFE@EducationScotland.gsi.gov.uk ron 3mh latha den Mhàirt.

Thèid an neach-buannachaidh ainmeachadh aig an Language Show Live anns an SECC air Dihaoine an 10mh latha den Mhàirt. Às dèidh sin, thèid am postair suas air an Ionad Leasachaidh Nàiseanta ri taobh na postairean Gàidhlig eile.

Ma tha clann a’ gabhail pàirt anns a cho-fharpais seo, tha iad ag aontachadh gun tig an obair aca a cho-roinn air na seirbhisean air loidhne aig Foghlam Alba, le an ainm agus ainm an sgoil far a bheil iad. 

Tha an cò-fharpais seo a’ tighinn a mach bho Foghlam Alba ann am com-pàirteachas le SCILT.

This translation competition is open to all children and young people in both Gaelic Learner and Gaelic Medium Education.

There are nine English and eight Gaelic posters of Scotland’s scientists available on the National Improvement Hub. One of the Gaelic posters is missing- Alexander Graham Bell.

Children and young people are invited to translate a short biography on Alexander Graham Bell into Gaelic. This is an exciting opportunity to have your work shared nationally and to feature alongside the other eight scientist biographies available on the National Improvement Hub. Your work could support learners of Gaelic across Scotland.

Please follow this link to the National Improvement Hub to access the blank template to be used, the English version and the other eight biographies.

Entries should be submitted to EDSCFE@EducationScotland.gsi.gov.uk by the 3rd of March. Please include your name and school with your entry. 

The winner will be announced at the Languages Show Live at the Scottish Exhibition and Conference Centre on Friday the 10th March.  It will feature on the National Improvement Hub thereafter. 

In entering the competition children and young people agree to have their work on our online services, along with their name and the school they attend.

This competition is being launched by Education Scotland in partnership with SCILT.

ES logo

Leave a Reply