New literary magazine for Gaelic

STEALL is a new bi-annual Gaelic literary magazine. The first issue  will be published on 27th October and will include:

 • Reviews of new books
 • Short stories by Alasdair Campbell, Meg Bateman and others
 • The first chapter of Tim Armstrong’s new novel, the sequel to Air Cuan Dubh Drilseach
 • New poetry from Peter Mackay and Deborah Moffatt
 • Translations of the poetry of Biddy Jenkinson, one of the best poets writing in Irish Gaelic
 • A new song by Robbie Andrew MacLeod
 • An article on Gairm and Derick Thomson

The first issue can be pre-ordered online through Clàr and The Gaelic Books Council. For more information, see steall.online and gaelicbooks.org or follow @steallmag.

’S e iris litreachais ùr a th’ ann an STEALL, a bhios a’ nochdadh a h-uile sia mìosan. Anns a’ chiad iris, a thèid a chur air bhog air 27 an Dàmhair, gheibh sibh:

 • Sgrùdadh air leabhraichean ùra
 • Sgeulachdan goirid le Alasdair Caimbeul, Meg Bateman is eile
 • A’ chiad chaibideil de nobhail ùr le Tim Armstrong, a tha a’ togail air Air Cuan Dubh Drilseach
 • Bàrdachd ùr bho Phàdraig MacAoidh is Deborah Moffatt
 • Tionndaidhean air bàrdachd Biddy Jenkinson, tè de na bàird as fheàrr a tha a’ sgrìobhadh ann an Gàidhlig na h-Èireann
 • Òran ùr le Robbie Anndra MacLeòid
 • Aiste air Gairm agus Ruaraidh MacThòmhais

Gabhaidh a’ chiad iris òrdachadh ro-làimhe air-loidhne bho Chlàr agus Comhairle nan Leabhraichean. Airson tuilleadh fios, faic steall.online agus gaelicbooks.org, no lean @steallmag

Leave a Reply