Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

Fàilte dhan làrach-lìn aig Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

PE Days

Air làithean spòrs, bu chòir aodach spòrs a bhith aig gach sgoilear – leine-t, briogais-goirid agus brògan freagarrach. Dèan cinnteach gu bheil ainmean air gach pìos gus nach teid càil air chall. Chan eil aodach ball-coise ceadaichte.

On P.E. days, pupils should have sports kit – t-shirt, shorts and suitable shoes. Please make sure items are clearly labelled to ensure nothing gets misplaced. Football strips are not permitted.

C1 – Diluain agus Diciadain                                     Monday and Wednesday

C2/1 – Dimàirt agus Diciadain                               Tuesday and Wednesday

C3/2 – Diluain agus Diardaoin                               Monday and Thursday

C4/3 – Diluain agus Dimàirt                                   Monday and Tuesday

C5/4 – Diciadain agus Diardaoin                           Wednesday and Thursday

C7/6 – Dimàirt agus Diardaoin                              Tuesday and Thursday

Report a Glow concern  Cookie policy  Privacy policy

Glow Blogs uses cookies to enhance your experience on our service. By using this service or closing this message you consent to our use of those cookies. Please read our Cookie Policy.

Close