Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

Fàilte dhan làrach-lìn aig Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

PE Days

Air làithean spòrs, bu chòir aodach spòrs a bhith aig gach sgoilear – leine-t, briogais-goirid agus brògan freagarrach. Dèan cinnteach gu bheil ainmean air gach pìos gus nach teid càil air chall. Chan eil aodach ball-coise ceadaichte.

On P.E. days, pupils should have sports kit – t-shirt, shorts and suitable shoes. Please make sure items are clearly labelled to ensure nothing gets misplaced. Football strips are not permitted.

C2/1 – Diardaoin agus Dihaoine                                     Thursday and Friday

C2- Diluain agus Diardaoin                                             Monday and Thursday

C3 – Diluain agus Diardaoin                                            Monday and Thursday

C4/3 – Diluain agus Dimàirt                                           Tuesday and Wednesday

C5/4 – Diciadain agus Diardaoin                                   Wednesday and Thursday

C7/6 – Dimàirt agus Diardaoin                                       Tuesday and Thursday

Report a Glow concern  Cookie policy  Privacy policy

Glow Blogs uses cookies to enhance your experience on our service. By using this service or closing this message you consent to our use of those cookies. Please read our Cookie Policy.

Close