Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

Fàilte dhan làrach-lìn aig Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

Fèis Dràma C4/3

| 0 comments

Air Dairdaoin 17mh An Ceitean ghabh C4/3 pàirt anns am Fèis Dràma aig Bun-sgoil Beinn Chamshroin leis an dealbh-cluiche aca ‘Gaidheil Glaschu’ . Bha còig sgoiltean Gàidhlig a’ gabhail pàirt agus ‘s e oidhche mìorbhaileach a bh’ ann de dealbhan-cluiche èibhinn is luchd-cleasachd làn tàlant. Rinn C4/3 sinn pròiseil leis an oidhirp sgoinneil is na sgilean dràma aca. Tapadh leibh gu na pàrantan a thàinig gar faicinn!

On Thursday 17th May C4/3 took part in the Gaelic Drama Festival at Mount Cameron Primary School with their play ‘Gaidheil Glaschu’. There were 5 Gaelic schools that took part and it was a wonderful night of funny plays and talented actors. C4/3 did us proud with their excellent effort and drama skills. Thank you to the parents who came to cheer us on!

 

 

 

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Report a Glow concern
Cookie policy  Privacy policy

Glow Blogs uses cookies to enhance your experience on our service. By using this service or closing this message you consent to our use of those cookies. Please read our Cookie Policy.