Fèis Dràma C4/3

Air Dairdaoin 17mh An Ceitean ghabh C4/3 pàirt anns am Fèis Dràma aig Bun-sgoil Beinn Chamshroin leis an dealbh-cluiche aca ‘Gaidheil Glaschu’ . Bha còig sgoiltean Gàidhlig a’ gabhail pàirt agus ‘s e oidhche mìorbhaileach a bh’ ann de dealbhan-cluiche èibhinn is luchd-cleasachd làn tàlant. Rinn C4/3 sinn pròiseil leis an oidhirp sgoinneil is na sgilean dràma aca. Tapadh leibh gu na pàrantan a thàinig gar faicinn!

On Thursday 17th May C4/3 took part in the Gaelic Drama Festival at Mount Cameron Primary School with their play ‘Gaidheil Glaschu’. There were 5 Gaelic schools that took part and it was a wonderful night of funny plays and talented actors. C4/3 did us proud with their excellent effort and drama skills. Thank you to the parents who came to cheer us on!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *