All posts by esjnicolson1u@glow

Nuair a thainig beibidh Alasdair a cheilidh…

An teirm a chaidh rinn sinn topaic co-cheangailte ri na leabhraichean Ceitidh Morag. Bha beibidh ur aig mamaidh Ceitidh Morag agus leugh sinn gu robh i farmadach mu dheidhinn sin. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn mar a choimheadas tu as deidh beibidh agus thainig Alasdair agus a mhamaidh Jenna a cheilidh oirne sa chlas! Se brathair beag Chirsty Bella a th’ann agus bha i cho proiseil ag innse dhuinn mu dheidhinn!

Bha torr ceistean again dha Jenna! Dh’innse i dhuinn mu dheidhinn mar a chuireas i Alasdair a chadal, mar a gheibh e biadh a botal, mar a chuireas i aodach glan air agus mar a chuireas i badan glan air cuideachd! Tha brathairean agus peathraichean beag aig cuid sa chlas agus bha iad gu math fiosrachail mu dheidhinn.

Thug Jenna a-steach an aodach a bha air Alasdair nuair a thainig e dhachaigh bhon ospadal agus an aodach a tha air an-diugh. Abair gu bheil e air fas!

Sheall Jenna dhuinn cuideachd am botal beag a bha aige an toiseach agus am botal a bhios e a gabhail a-nis. Is toil leis a bhith ag ol bainne agus thuirt Chirsty Bella gum bith i a cuideachadh mamaidh ag ullachadh am botal. Abair piuthar mhor, chuideachail!

Seall cho beag ‘s a tha brogan Alasdair!

Tomhas Faide ann an Clas 1-2

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh tomhas faide ann an matamataig an t-seachdainn-sa. Dh’obraich sinn a-mach gur e Katie Morag as airde sa chlas againn le bhith a deanamh co-meas eadar airde a h-uile duine.

Dh’obraich sinn comhla airson tomhas cho fada sa tha rudan sa chlas againn. Chleachd sinn ceuman airson tomhas!

Dh’obraich sinn cho math le cheile agus chord e ruinn uile!

Saidheans: Ar Corp

Tha Clas 1-2 air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn ar corp ann an saidheans an teirm seo. Chord an topaic gu mor ris a h-uile duine gu h-araidh na “experiments”.  Seall cho trang sa bha sinn!

Dh’ionnsaich sinn mu an obair a bhios ar cridhe a deanamh.  Thuirt a chlann gu robh e coltach ri pump a cuir fuil timcheall ar bodhaig. Dh’eist sinn ri fuaim ar cridhe a cleachdadh stethoscope.

Choimhead sinn cuieachd ri ar craicean a cleachdadh magnifying glass gus faicinn co ris a tha an organ as motha sa chorp again coltach. Chunnaic sinn gu robh falt air ar gairdean agus preasan orra cuideachd,

 

Tha patrain air ar corragan a tha eadar dhealaichte airson gach duine san t-saoghal!

 

 

Chan fhaca sinn  bitheagan sam bith ged-ta!

 

 

Chleachd sinn inc airson larach ar corragan fhagail air paipear. Chunnaic sinn na patrain eadar-dhealaichte a tha aig gach duine!

 

 

Dh’ionnsaich sinn cuideachd mu dheidhinn ar stamag agus ar caolan. Tha obair sonracihte aca. Rinn sinn experiment a sealltainn mar a tha biadh a gluasad tro ar corp a cleachd poca plastaig  airson stamag.

 

Chord ar leasanan saidheans ruin. Tha sinn airson barrachd a dheanamh an ath teirm!

 

 

 

 

Aithris na Seachdainn

Deitean Sonraichte:

Dihaoine 23.03.18: Tha sinn trang a deanamh deiseil airson madainn fosgailte Dihaoine sa tighinn. Tha sinn an dòchas gun tig na pàrantan uile a cheilidh oirne agus a dh’fhaicinn na tha sinn air a bhith a deanamh san teirm seo. Tha orain again dhuibh agus stòiridhean agus an cothrom beagan ionnsachadh a dheanamh còmhla ruinn!

Ionnsachadh an t-seachdainn

Matamataig:

Tha sinn air a bhith ag obair air bloighean an diugh. Dh’ionnsaich sinn mar a gheàrras sinn rudan an an leth agus cairtealan. Gheàrr sinn ubhlan agus an uairsin dh’ith sinn iad! Bhai ad cho blasda!

Rinn sinn piotsathan cuideachd agus gheàrr sinn iad ann an ciartealan agus lethan.

Ghearr Abigail a piotsa ann an cairtealan.

 

Ghearr Kerry a piotsa ann an da leth.
Ghearr sinn 4 ubhlan ann an cairtealan. Rinn sin 16 piosan. Bha iad cho blasda!

 

Turas Sgoile gu Ofis a Phuist

 

 

 

 

 

An t-seachdainn a chaidh, chaidh Clas 1-2 air turas sgoile gu Ofis a Phuist air an Tairbeart. Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn Ceitidh Morag agus an dachaigh aice air Eilean Struathaidh.

Chunnaic sinn am broinn bhan a phuist, far a bheil na litrichean agus na parsailean a dol airson an sgaoileadh gu ar dachaighean agus fhuair sinn an cothrom  a litrichean a stampadh cuideachd!

Thug iad dhuinn aodach a bhios air fear a phuist agus pocannan airson na litichean agus na parsailean. Bidh sinn dhan cleachdadh anns a chas. Tha torr spors againn!

Chord an turas ruinn gu mor agus tha sinn a toirt taing do mhuinntir ofis a phuist airson a bhith cho coir.