Teirm 2

Teirm 2

Cànan

Clas 1 – Cumaidh sinn suas leis an adhartas againn bho teirm 1, ag ionnsachadh fuaimean a bharrachd agus ag obair air na sgilean sgrìobhaidh againn. Tha sinn a’ fàs nas mhisneachaile leis a’ Ghàidhlig againn agus tha barrachd tuigse againn mar sin bidh sinn ag obair air na sgilean suid a leasachadh. Tòisichidh sinn fuaimean a chur ri chèile gus facail a dhèanamh agus leughadh.

Primary 1 – We will keep going with the progress that we have made in term 1 in learning our sounds and working on our writing skills. We are growing in confidence with our Gaelic and we have more understanding now so we will continue to build on this. We will start blending and breaking our sounds to make and read words.

Clas 2 agus 3 – Cumaidh sinn ag obair air na sgilean leughaidh againn le ag ionnsachadh facail cumanta agus ciamar a chleachdas sinn na fuaimean againn nuair a leughas sinn. Cleachdaidh sinn òrain, stòiridhean agus obair èist agus dèan a leasachadh ar Gàidhlig. Leughaidh sinn leabhar ùr gach seachdainn ann an sgoil agus nì sinn obair air an leabhar den seachdainn againn. Bidh sinn ag ionnsachadh ciamar a sgrìobhas sinn litir agus dè dh’fhuemas sinn cur ann.

Primary 2 & 3 – We will keep working on our reading skills by learning common words and how we can use our sounds to help us read and write. We will use songs, stories and listening work to help us further develop our Gaelic. We will read a new book each week in school and work on activities to do with the book of the week. We will be learning how to write letters and what we need to include in letter writing.

Matamataig

Clas 1 – Bidh sinn a’ toiseachadh air cur ris gu 10 ionnsachadh. Bidh sinn a’ cleachdadh dòighean deifrichte airson cur ris a dhèanamh. Nì sinn obair air cumaidhean agus patrain.

Primary 1 – We will start addition to 10. We will learn different ways that we can solve addition problems. We will be doing work with shape and pattern.

Clas 2 agus 3 – Cumaidh sinn a’ dol le cur ris agus ag ionnsachadh na dòighean gun urrainn dhuinn a chleachdadh airson cur ris a dhèanamh. Tòisichidh sinn thoir air falbh agus bidh sinn a’ coimhead air na plòighean gun cleachd sinn gus freagairt fhaighinn. Nì sinn obair air cumaidhean agus patrain.

Primary 2 & 3 – We will carry on with addition and learning the ways that we can solve addition problems. We will start subtraction and we will be looking at the strategies that can be used to find the correct answer. We will work on shape and pattern.

Slàinte ‘s Sunnd

Bidh sinn ag ionnsachadh dè a bu chòir dhuinn a dhèanamh ann an èiginn, cò as urrainn ar cuideachadh agus mar as urrainn dhuinn bruidhinn ri inbheach anns a bheil earbsa againn mu dhuilgheadas. Ionnsaichidh sinn mar a bhith nad dheagh charaid agus mar as urrainn dhuinn daoine eile a chuideachadh. Cumaidh sinn oirnn le sgilean smachd ball agus làn sgilean motair ann an spòrs agus nì sinn gnìomhan inntinn a ’toirt a-steach yoga.

 

We are learning what we should do in an emergency, who can help us and how to talk to an adult we trust about a problem. We will learn how to be a good friend and how we can help others. We will continue with ball control skills and gross motor skills in gym and we will do mindfulness activities including yoga.

Learners Today Leaders Tomorrow

Report a Glow concern
Cookie policy  Privacy policy

Glow Blogs uses cookies to enhance your experience on our service. By using this service or closing this message you consent to our use of those cookies. Please read our Cookie Policy.