Whitehills Primary School

Forfar

GMU Gaelic Panto Trip

Bha turas sgoinneil againn gu Peairt airson am Panto. ‘S e Marsaili agus am Bleideag Airgid a bh’ann. Bha e gu math coltach ri Cinderella oir bha peathraichean grod, grannda ann! Rinn sinn torr gaireachdainn agus fhuair Maraili am Bleideag Airgid aig an deireadh.

We had an excellent trip to Perth to see a Gaelic Panto – Marsaili and the Silver Snowflake. It was quite like Cinderella as there were two horrible, ugly sisters. We laughed a lot and in the end Marsaili won the Silver Snowflake for her lovely singing.

The ugly sisters!watching the pantomarsaili winningGMU Panto trip

Comments are closed.

Report a Glow concern
Cookie policy  Privacy policy

Glow Blogs uses cookies to enhance your experience on our service. By using this service or closing this message you consent to our use of those cookies. Please read our Cookie Policy.