Whitehills Primary School

Forfar

GMU community walk

Chaidh sinn air cuairt timcheall Farfar a’ sealltainn air na buthan agus seirbhisean a tha ri’m faighinn ann. Bha sinn a’ smaoineachadh air na feumalachdan agus iarratasan againn. Bha sinn a’ sealltainn airson fiosrachadh air buidheanan agus clubaichean san sgire.Forfar LibraryInformation postersFinding information

We went for a walk around Forfar to see the different shops and amenities in our area. We are thinking about what we want and need. We also looked for information about community groups and clubs.

 

Comments are closed.

Report a Glow concern
Cookie policy  Privacy policy

Glow Blogs uses cookies to enhance your experience on our service. By using this service or closing this message you consent to our use of those cookies. Please read our Cookie Policy.